algemene voorwaarden

Debbie Kreike | Food Creative

Introductie
Dit zijn de algemene voorwaarden van Debbie Kreike | Food Creative (hierna ook: “ik, mij, mijn”), een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34314701.

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kan je op de volgende manier contact met Debbie Kreike opnemen:

E-mail: [email protected]
Telefonisch: +31 (0)6 42 32 76 79
Schriftelijk: Buyskade 132, 1051 ME, Amsterdam

 

Artikel 1 Leeswijzer
1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:
a) Jij, je, jouw(w): de natuurlijk persoon of rechtspersoon (i.e. opdrachtgever) die met Debbie Kreike een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
b) Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;
c) Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post,
e-mail of app;
d) Wij, we, ons: jij en Debbie Kreike (i.e. de partijen).

 

Artikel 2 Toepassing & aanbod
2.1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van, bij of met mij en op alle werkzaamheden die ik voor jou verricht.
2.2. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
2.3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Mijn offerte is vrijblijvend en verplicht jou tot niets.
De geldigheidsduur van de offerte is 14 dagen na datum van verzending, tenzij anders afgesproken.
2.5. Prijzen in mijn offertes zijn altijd exclusief BTW.

 

Artikel 3 Het begin van de opdracht
3.1. Wij gaan pas een samenwerking met elkaar aan
(“er komt dus pas een overeenkomst tot stand”) op het moment dat:
a) Jij een schriftelijk akkoord hebt gegeven op mijn offerte, of
b) Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod.
3.2. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.
3.3. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend voor mij. Dit betekent onder andere dat, nadat jij mijn aanbod hebt aanvaard, je niet zomaar zonder mijn toestemming de opdracht kan wijzigen. Indien jij de opdracht wenst te wijzigen (waaronder ook het uitbreiden van de opdracht wordt verstaan), gaan we samen naar de mogelijkheden kijken (dit wordt dan als meerwerk in rekening gebracht). Desondanks ben ik nooit verplicht om een wijzigingsverzoek te accepteren.
3.4. Meerwerk wordt door mij verricht op basis van mijn uurtarief (125% van uurtarief voor het 1e uur meerwerk, 150% voor het 2e uur meerwerk, 175% voor het 3e uur meerwerk, daarna – meer dan 3 uur – 200%).
3.5. Ik mag jou om een vooruitbetaling vragen. Wanneer ik om een vooruitbetaling heb gevraagd, begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.
3.6. Indien ik een datum heb aangegeven voor oplevering (“deadline”), geldt deze datum slechts als uitgangspunt. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor ik de deadline niet kan halen, mag ik de oplevering uitstellen. Natuurlijk breng ik je hiervan op de hoogte.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
4.1. Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar mijn eigen creatieve inzicht uit. Natuurlijk span ik mij in om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren maar ik kan niet beloven dat er een bepaald gewenst resultaat wordt behaald.
4.2. Jouw inbreng is essentieel. Af en toe heb ik dan ook jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig (zoals het verstrekken van informatie en materialen).
Jij dient in ieder geval:
a) content in de door mij aangegeven bestandsvorm / wijze aan te leveren;
b) ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
c) zorgvuldig om te gaan met de informatie en / of materialen die je van mij hebt ontvangen;
d) er op tijd voor te zorgen dat de toegang tot een locatie of een extra te betalen vergoeding voor de locatie is geregeld;
e) de benodigdheden waar ik om heb gevraagd (zoals een koelkast, snijmachine of oven) ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat deze benodigdheden goed werken.

Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik besluiten mijn werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Ook kan ik extra kosten rekenen vanwege de vertraging die is ontstaan.

4.3. Goede communicatie vind ik belangrijk. Ik maak daarom gebruik van diverse digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail, zoom, whatsapp en wetransfer. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk met jouw informatie om te gaan. Desondanks kan het voorkomen – door de aard van deze communicatiemiddelen – dat er iets fout gaat. Je begrijpt en accepteert de risico’s verbonden aan deze communicatiemiddelen.
4.4. Ik heb het recht om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming) en ben niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid  2 zijn niet van toepassing op de opdracht.
Ook artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
4.5. Opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst, kunnen door of namens jou worden verstrekt. Wij kunnen afspreken dat jij mij aanwijst om als gemachtigde – in jouw naam – op te treden.
4.6. Wanneer jij zelf een derde partij inschakelt (zoals een fotograaf) ben ik niet verantwoordelijk voor het handelen en / of nalaten van deze derde.
4.7. 
Voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, spreken we af of er feedbackrondes   nodig zijn, en zoja hoeveel. Ik verwerk eventuele feedback altijd naar eigen inzicht. Zijn er meer feedbackrondes nodig? Dan breng ik dit als meerwerk in rekening.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1. Op mijn (creatieve) werken (zoals foto’s, teksten, afbeeldingen e.d.) die voortvloeien uit de opdracht, is de Auteurswet van toepassing en (eventuele) andere intellectuele eigendomsrechten. Het is mijn intellectuele eigendom.
5.2. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.
5.3. Je mag mijn (creatieve) werken alleen gebruiken voor het overeengekomen doel en medium. Indien wij niet concreet een doel hebben afgesproken is jouw gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk bestemd is. Jij dient uiteraard wel mijn persoonlijkheidsrechten te respecteren. Wil jij liever dat ik mijn auteursrechten op het werk aan jou overdraag? Dan is dit mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.
5.4. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt, is jouw gebruiksrecht niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en beperkt tot Nederland.
5.5. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij al aan jouw (betalings-) verplichtingen hebt voldaan.
5.6. Indien je mijn (creatieve) werk voor een ander medium of doel wilt gebruiken dan waarvoor het kennelijk bestemd is, dien jij mij hierover op de hoogte te stellen. Indien ik akkoord ga, stellen we een aanvullende overeenkomst op.
5.7. Voorafgaande aan iedere (foto/film-)sessie waar jij zelf voor modellen/personen zorg draagt, dien jij voor een ingevulde en ondertekende Model-Release / Quitclaim te zorgen.
5.8. Ik mag jouw (bedrijfs)naam, logo en alle uit de opdracht voortvloeiende werken (zoals foto’s of video’s) gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (op bijvoorbeeld mijn social media, website e.d.). Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan mij te laten weten.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alles dat ik lever, blijft mijn eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen. Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met mijn eigendommen.

 

Artikel 7 Duur en beëindiging overeenkomst
7.1. Indien jij – uiterlijk 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht – aangeeft de opdracht te willen annuleren (waaronder het wijzigen van een datum wordt begrepen), heb jij 2 mogelijkheden:
a) De datum van de geplande werkzaamheden te wijzigen in onderling overleg met mij;
b) De opdracht te annuleren. Je dient wel de door mij al gedane werkzaamheden en reeds gemaakte (on)kosten / uren te vergoeden.
7.2. Indien jij annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht, net als alle reeds gemaakte (on)kosten (zoals reiskosten, kosten voor producten, kosten voor ingeschakelde derden e.d.).
7.3. Ik mag op ieder gewenst moment de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.
7.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door jou of mij zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven te worden gemaakt.
7.5. Wees je ervan bewust dat ik gebruikte en geleverde materialen, foto’s, recepten e.d. maximaal twee jaar bewaar na beëindiging van onze overeenkomst.
7.6. Slechte weersomstandigheden zijn geen reden om de opdracht kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Artikel 8 Betalen
8.1. Mijn vergoeding bestaat uit:
a) een vaste prijs of mijn uurtarief voor de door mij verrichte werkzaamheden;
b) eventuele extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor producten, kosten voor ingeschakelde derden e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.
8.2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. Je dient een factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben betaald.
8.3. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik je 1 keer (per e-mail) een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 7 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening, met een minimum van EUR 150,-. Ik hoef niet aan te tonen dat ik deze kosten ook daadwerkelijk heb gemaakt.
8.4. Je dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.
8.5. Wanneer we werken aan een langetermijnopdracht, mag ik tussentijds factureren.
8.6. Ik heb het recht om mijn tarieven op elk gewenst moment te herzien. Natuurlijk breng ik jou daarvan op de hoogte.

 

Artikel 9 Klachten & aansprakelijkheid
9.1. Indien je niet tevreden bent met mijn dienstverlening, kan je schriftelijk een klacht indienen. Je dient wel binnen een redelijke tijd te klagen. Het indienen van een klacht binnen 30 dagen na het einde van de opdracht vind ik redelijk, daarna niet meer. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat jij jouw betaling mag opschorten.
9.2. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mijn volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de laatst toegezonden factuur, met een maximum van EUR 1000,-. Deze beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.
9.3. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door mij gegeven advies en / of het resultaat van de opdracht. Jij vrijwaart mij (en de door mij ingeschakelde derden) voor alle aanspraken van derden die verband houden met de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.4. Iedere vordering en / of claim tegen mij, verjaart binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

 

Artikel 10 Overmacht
10.1. Ik hoef mijn verplichtingen niet na te komen, indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald  – onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken – voorzien of niet voorzien – waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik redelijkerwijs niet in staat ben om mijn verplichtingen na te komen.
10.2. Gedurende een periode van overmacht, ben jij niet bevoegd om jouw (betalings)verplichtingen op te schorten. Indien de periode langer duurt dan een maand, mogen wij allebei de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbinden.
10.3. Voorzover ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk mijn verplichtingen uit onze overeenkomst ben nagekomen (of nog kan nakomen), mag ik het al uitgevoerde (c.q. uitvoerbare deel) gedeelte in rekening bij jou brengen. Jij bent verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11 Overig
11.1. Indien er een conflict ontstaat doen we eerst onze uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Indien dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.
11.2. Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
11.3. Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, stel ik je hiervan natuurlijk op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent.